Schade & aansprakelijkheid

  • Fietsen en scooters kunnen na schooltijd i.v.m. gevaar voor diefstal beter niet onbeheerd bij school achtergelaten worden. In noodgevallen kan de leerling na overleg met een conciĆ«rge zijn/haar fiets in een afgesloten deel van de stalling plaatsen. Fietsen en scooters in alle gevallen op slot zetten.
  • Leerlingen laten waardevolle voorwerpen thuis als ze deze niet op school nodig hebben. Neemt hij/zij toch waardevolle voorwerpen mee naar school, dan doet hij/zij dat op eigen risico. De leerling maakt in deze gevallen altijd gebruik van zijn/haar kluisje.
  • De leerling laat geen geld of kostbaarheden onbeheerd achter, maar gebruikt ook hiervoor zijn/haar kluisje.
  • Alle schade die door een leerling aan het gebouw, meubilair, leermiddelen enz. wordt toegebracht, moet door die leerling onmiddellijk aan de schoolleiding worden gemeld en zal op kosten van de ouders/verzorgers worden hersteld. Voor moedwillige beschadigingen krijgt de leerling straf.
  • Bij diefstal wordt altijd de politie ingelicht en wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers van de betrokken leerling(en).
  • Het bestuur en de schoolleiding aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die in of bij de school is toegebracht aan zaken die toebehoren aan leerlingen, ouders of andere personen. Zo is bijvoorbeeld de school niet aansprakelijk voor schade als gevolg van uit de school ontvreemde kledingstukken, vernielingen aan een in de rijwielstalling geplaatste fiets of scooter of voor bij gymnastieklessen in bewaring gegeven zaken.
  • Het bovenstaande betekent niet dat het bestuur op voorhand aansprakelijkheid afwijst indien de geleden schade is te wijten aan een handeling, een nalatigheid of een onvoorzichtigheid door aan de school verbonden personeel of door derden die, in het kader van het onderwijs, werkzaam zijn in de school (bijv. bij ouderparticipatie).
bg bottom eekeringe