Update m.b.t. heropening school

Er zijn ondertussen alweer twee schoolweken verstreken sinds we de leerlingen weer ‘fysiek’ op school hebben mogen ontvangen. We kunnen stellen dat het een flinke uitdaging is voor zowel leerlingen, ouders als school om binnen drie maanden met drie verschillende onderwijsconcepten te maken te krijgen. Het feit dat we weer ‘ouderwets’ in contact zijn met leerlingen maakt echter veel goed.

Zoals aangekondigd in de brief die u op 29 mei jl. heeft ontvangen hebben wij de afgelopen twee weken als team per dag de situatie geëvalueerd. Dat heeft ertoe geleid dat er met de ervaringen uit week 23 plus ontvangen feedback van leerlingen en ouders voor de resterende schoolweken een aantal aanpassingen is gedaan. Gelukkig hebben we ten aanzien van het onderwijsaanbod niet hoeven afschalen en zijn er in de afgelopen week alweer vaker en meer leerlingen op school geweest dan vorige week. De deelname aan de maatwerklessen kon worden uitgebreid waardoor de nadruk niet meer alleen ligt op de zwaarwegende leerachterstanden die het komende schooljaar kunnen leiden tot afstromen of doubleren. Ook voor minder beladen achterstanden komen leerlingen nu naar school.

Dat neemt niet weg dat ons onderwijsaanbod nog ver van het ideaalplaatje afstaat. In de afgelopen weken hebben we verschillende ouders te woord gestaan die ons terecht hebben gevraagd waarom onze aanpak verschilt van diverse andere scholen en waar onze keuzes op zijn gebaseerd. Zoals eerder benoemd, ligt de nadruk van onze aanpak op het zoveel mogelijk wegwerken van achterstanden om onze leerlingen in het komende schooljaar zo optimaal mogelijk te kunnen laten starten. We zijn ons ervan bewust dat daarmee het sociaal-emotionele aspect van het onderwijs in deze fase niet het door u en ons gewenste gewicht krijgt en niet elke leerling even vaak op school kan zijn.

De reacties en de resultaten van de afgelopen twee weken maken echter dat er in onze beleving voldoende aanknopingspunten zijn om de gekozen aanpak, ondanks de genoemde concessies, overeind te houden.

Voor de twee resterende weken betekent dat voor het eerste leerjaar het volgende:

 • Voortzetten online lessen (behalve PPO, LO en BEVO);
 • Voortzetten PPO voor halve klassen;
 • Voortzetten mentorlessen voor halve klassen;
 • Uitbreiding mogelijkheden maatwerklessen (afstemming met de mentor);

Voor klas 2 geldt:

 • Voortzetten online lessen (behalve LO en BEVO);
 • Voortzetten BEVO of LO voor halve klassen;
 • Voortzetten mentorlessen voor halve klassen;
 • Uitbreiding mogelijkheden maatwerklessen (afstemming met de mentor)

Ten aanzien van leerjaar drie verwijs ik u naar de mail van mevrouw Zantingh van 11-6-2020. Deze is ook terug te vinden op de website van Eekeringe.

Overige mededelingen:

 • Op woensdag 24 juni worden de schoolboeken ingeleverd. De firma Van Dijk is op school aanwezig om alle boeken van uw zoon/dochter te controleren en in te nemen. De precieze tijdstippen volgen nog.
 • Dit jaar gaan de in week 26 geplande zeilreis, survivalkamp en sport- en cultuurweek niet door. Deze activiteiten zijn uitgesteld naar het komende schooljaar. Verdere informatie volgt.
 • Op 24 juni aanstaande verwachten we aanbevelingen vanuit het ministerie en het RIVM met betrekking tot de manier waarop het onderwijs na de zomervakantie vorm kan worden gegeven. We zullen u en de leerlingen zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van onze voornemens.

We hopen opnieuw u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de ondergetekenden. Voor specifieke vragen t.a.v. uw zoon/dochter kunt u contact opnemen met de leerjaarcoördinator van het betreffende leerjaar.

We danken u voor uw vertrouwen en begrip.

Mede namens Harold Groenewoud en Dennie Vossebelt,

Met vriendelijke groet,

Stefano Caria
afdelingsleider onderbouw

bg bottom eekeringe